ಗದಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು
1, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಪಂ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 7
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ- 16

ವಿವರ

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ-1
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ- 1
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-1

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ-2
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ- 1

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ-3
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-1
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-1

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ-4
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ- 1

ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ-1
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-1
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)- 1
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-1

ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ-2
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)- 1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-1

ಹಡಗಲಿ-1
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-1

2. ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 07
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ-21

ವಿವರ
ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-1
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-1

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-2
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಜಾತಿ-1
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ ಮಹಿಳೆ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-3
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-04
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-05
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-1
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-06
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ನಾರಾಯಣಪುರ-1
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

3.ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಪಂ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 5
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ- 11
ವಿವರ

ಛಬ್ಬಿ-1
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

ಛಬ್ಬಿ-2
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಛಬ್ಬಿ-3
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)-01

ವರವಿ-4
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

ಗುಡ್ಡದಪುರ-5
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01

4. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಪಂ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 08
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 16

ವಿವರ

ಹೆಬ್ಬಾಳ-1
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಹೆಬ್ಬಾಳ-2
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಹೆಬ್ಬಾಳ-3
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಹೆಬ್ಬಾಳ-04
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-1
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-2

ಚವಡಾಳ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

ತೊಳಲಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಕಲ್ಲಾಗನೂರು
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

ಕನಕವಾಡ ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01 ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

5. ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ: 04
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ:12

ವಿವರ

ಇಟಗಿ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಇಟಗಿ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಇಟಗಿ-03
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ- 01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಸಾಸಲವಾಡ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ-01

6. ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:05
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 14

ವಿವರ

ಕಡಕೋಳ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಕಡಕೋಳ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ(01)
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಹೊಸಳ್ಳಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

7. ಕೋಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 05
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ:15

ಕೋಗನೂರು
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)

ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)- 01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)- 01

ತಂಗೋಡ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ)- ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ನಾಗರಮಡವು
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)

ಅಂಕಲಿ
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ

8.ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 06
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 15

ವಿವರ
ಕೊಂಚಿಗೇರಿ-01
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಕೊಂಚಿಗೇರಿ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)
ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಬಿಜ್ಜೂರ
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರು
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಬೂದಿಹಾಳ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

9. ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 05
ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 10

ವಿವರ
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-01
ಇ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ತೆಗ್ಗಿನ ಬಾವನೂರು
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ನವೇ ಬಾವನೂರು
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಬಾವನೂರು
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ

10. ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-07
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ- 16

ಮಾಗಡಿ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಮಾಗಡಿ-02
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಮಾಗಡಿ-03
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ಮಾಗಡಿ-04
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಹೊಳಲಾಪುರ
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01

ಪರಸಾಪುರ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01

ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

11. ಮಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 04
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ: 10

ವಿವರ

ಮಜ್ಜೂರು
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಶಿವಾಜಿ ನಗರ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಶಿವಾಜಿ ನಗರ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಕುಸಲಾಪುರ
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

12. ರಣತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 04
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ – 13

ವಿವರ
ರಣತೂರು-01
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)-01

ರಣತೂರು-02
ಅ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ದೇವಿಹಾಳ-01
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸುಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ದೇವಿಹಾಳ-02
ಅ) ಅನುಸುಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

13. ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 04
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ : 10

ವಿವರ
ತಾರಿಕೊಪ್ಪ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಸೇವಾನಗರ-01
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಸೇವಾನಗರ-02
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಇ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01

14, ವಡವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: 04
ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ-10

ವಿವರ

ವಡವಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಹೊಸೂರು
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ)-01

ಅಲಗಿಲವಾಡ
ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ಬೆಳಗಟ್ಟಿ
ಅ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಆ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ(ಮಹಿಳೆ)-01
ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ-01

ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗುವುದು…

1 comment
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಯುವ ಪಡೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ :ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ

ಉತ್ತರ ಪ್ರಭ ಸುದ್ದಿರೋಣ : ತಾಲೂಕಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಜಿ…

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಫೀ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!

ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರಿಂದ 5.18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗದಗಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕೊರೊನಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬರಲಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರೀನ್ ಜೋನ್ ಗೆ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟ ಮುಂಬಯಿ…