ಸೆಗಣಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಯಪುರ್: ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸೆಗಣಿಗೆ 1.50 ರೂ! ಎಷ್ಟಿದೆ ತನ್ನಿ, ನಾವ್ ತಗಳ್ತೀವಿ. ಅಲಲಾ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ…